Share |

Artikel in "Op Platt"

Hüüt`n lüdden Stremel fun een Landtosteller funn de Post. Oder wie so een Mensch funn manche Lüüd nöhmt ward. So wie „Postbüdel“, „Breefmarkenlägger“. Gift poor Klogschieders, de secht noch „Postmeister“ oder schnackt emm mit denn Noom funn denn grood regierenden Postminister an.